Teenused ja reisitingimused


Tellimussõidud

Kui soovite liikuda kuskile suurema seltskonnaga, siis meie buss aitab Teid ilusasti kõik koos kohale viia. Samuti üritame täita ka näiteks ootamatult tekkinud kiirtellimused operatiivselt.

Tööliste vedu

Kui on soovi oma töötajatele pakkuda mugavat tööle ja koju jõudmist, siis leiame Teile kindlasti soodsa lahenduse.

Ekskursioonid

Selleks pakume Teile oma 19 - 58 kohalisi busse, mis on mugavam viis rändamiseks. Tallinnas on võimalused veelgi suuremad, saame pakkuda ka meie koostööpartneri Citysightseeing Tallinn 80 kohaseid kahekordseid busse, mille audio giid jutustab põnevalt Tallinna ajaloost ja vaatamisväärsustest.

Shuttle teenused

Kui on vaja reisijad toimetad sadamast linna peale või näiteks lennujaamast hotelli, siis selles on meie buss igati sobilik.

Ürituste, festivalide külastajatele eribusside logistika korraldamine

Meie bussid viivad hea meelega Teie külastajad kohale ja viime turvaliselt koju ka peale ürituse lõppu.

Pagasiveo tingimused liiniveol

Üldist Käesolevad pagasiveotingimused (edaspidi: eeskiri) on kehtestatud ühistranspordiseaduse § 72 lõige 6 alusel ja on kehtivad sõitjate teenindamisel kõigis Estonian Lines OÜ(edaspidi: vedaja) ühissõidukites. Eeskiri kehtib kõigile vedaja kaug- ja maakonnaliinidel sõitvatele sõitjatele ning neid liine teenindavate ühissõidukite juhtidele. Käsipagasi vedu ühissõiduki salongis Sõitjal on õigus ühissõiduki salongis tasuta vedada käsipagasit, mille ühiku kõrguse, laiuse ja sügavuse mõõtmete summa ei ületa 200 sentimeetrit ja ühikute kogukaal 40 kilogrammi. Lisaks võib ühissõiduki salongis tasuta vedada teisi ühissõidukis mõistliku sõitja veetavaid asju, eelkõige liikumisabivahendeid, muusikariistu, lapsevankreid ja -kärusid, kelke, ümbrises suuski, puurides või kastides väikeloomi ja linde. Kaugliiniveol veetakse käeolevas punktis nimetatud esemeid reeglina vaba ruumi olemasolul ühissõiduki pagasiruumis. Puurides või kastides väikeloomi ja linde ning liikumisabivahendeid võib põhjendatud vajaduse korral ühissõidukijuhi loal vedada ka salongis. Käsipagas tuleb salongis asetada bussi lae all asuvasse riiulisse, istme alla, sülle või mujale ühissõidukis pagasi paigutamiseks ettenähtud kohta, kui selline koht on olemas. Ühissõiduki salongis veetav käsipagas on sõitja hoole all ja selle eest vastutab sõitja. Ühissõiduki salongis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja asju. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja asjad, samuti ühissõidukit määrivad või kahjustavad ained ja asjad. Käsipagas ei tohi häirida või ohustada ühissõidukijuhti ja sõitjaid, takistada sõitjate sisenemist, väljumist ja liikumist ühissõiduki salongis ning määrida või rikkuda sõitjate riideid, pagasit või bussi salongi. Pagasivedu ühissõiduki pagasiruumis Käesoleva punkti sätteid rakendatakse üksnes juhul kui liini teenindaval ühissõidukil on olemas pagasiruum. Sõitjal on ühissõiduki pagasiruumis õigus tasuta vedada pagasit ja eripagasit, mille ühiku kõrguse, laiuse ja sügavuse mõõtmete summa ei ületa 150 sentimeetrit ja ühikute kogukaal 30 kilogrammi. Ühissõiduki pagasiruumis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ega pagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja asju. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja asjad, samuti ühissõidukit määrivad või kahjustavad ained ja asjad. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada pagasit, mis sisaldab hinnalisi elektroonikaseadmeid (sülearvuti, fotoaparaat, mobiiltelefon jms), münte, väärtpabereid, kulda, hõbedat, juveele, kunstiteoseid või muid väärtasju. Reisija on kohustatud võtma sellise pagasi käsipagasina ühissõiduki salongi. Pagas peab olema puhas ning ei tohi kahjustada ühissõiduki pagasiruumi, teiste reisijate pagasit ega eripagasit. Eripagasi ja kõrge väärtusega pagasi vedu ühissõiduki pagasiruumis Käesoleva punkti sätteid rakendatakse üksnes juhul kui liini teenindaval ühissõidukil on olemas pagasiruum. Eripagasiks loetakse eeskirja mõttes suuremõõtmelist pagasit, nagu näiteks jalgratast, lapsevankrit või -käru, rula, suuski, kelku, lume-, purje-, laine- või veelauda, muusikainstrumenti, golfikotti, kalastamis-, sukeldumis- või surfivarustust vms. Vedaja võtab eripagasit veoks ühissõiduki pagasiruumi juhul, kui pagasiruumi on mahtunud ja paigutatud kogu sõitjate pagas. Mitme eripagasi puhul paigutatakse kõigepealt esimesena tulnud sõitja eripagas. Eripagas tuleb vedamiseks ohutult pakkida või osadeks võtta (nt vajadusel jalgrattal ära võtta esi- ja tagaratas, alla lasta lenkstang ja sadul ning küljest keerata pedaalid jne). Kõrge väärtusega pagasiks loetakse pagasit mille väärtus ületab 200 eurot. Juhul kui sõitja paigutab pagasiruumi pagasi, mille väärtus ületab 200 eurot ning mida ei ole pagasi mõõtmetest või olemusest tingituna võimalik võtta ühissõiduki salongi, siis kohustub sõitja pagasi loovutamisel teavitama ühissõiduki juhti äraantava pagasi kõrgest väärtusest ning bussijuhil on kohustus väljastada sõitjale selle pagasi loovutamist tõendava kviitungi. Juhul kui äraantavat pagasit on võimalik ohutult vedada ka ühissõiduki salongis on reisija kohustatud võtma sellise pagasi käsipagasina salongi enda vastutusele. Firma süül tekitatud kahju pagasiruumi paigutatud reisipagasile hüvitatakse kuni 200 EUR väärtuses. Üle 200 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt. Vedaja vastutus pagasi eest algab hetkest, kui ühissõidukijuht on pagasi, kõrge väärtusega pagasi või eripagasi vedamiseks vastu võtnud ja lõpeb hetkega, kui ühissõidukijuht on selle sõitjale väljastanud. Pagasi ja eripagasi paigutamisel pagasiruumi ja sealt väljavõtmisel tuleb sõitjatel täpselt järgida bussijuhi korraldusi. Sõitjatel on keelatud avada ja sulgeda bussi pagasiluuke. Pagasi ja eripagasi kahjustumisest või kaotsiminekust teavitamine ja kahju hüvitamine pagasi ja eripagasi kahjustumise või kaotsimineku puhul Vedaja vastutus ei laiene pagasiruumi võetud pagasile, mis sisaldab eeskirja punktides 4.3. ja 4.4 nimetatud esemeid. Pagasi ja eripagasi väliselt äratuntava kahjustumise või pagasiruumist kaotsimineku korral peab sõitja ühissõidukist lahkumisel teavitama sellest ühissõidukijuhti ja teatama vedaja kontaktile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahjude tekkimise asjaolud, kui need on teada, ja kahju ulatuse. Pagasi ja eripagasi väliselt mitteäratuntava kahjustumise korral peab sõitja üldjuhul neljateistkümne (14) päeva jooksul ühissõidukist lahkumisest või pagasi väljastamisest eeskirja punktis 8.2 toodud vedaja kontaktile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama kahjust, selle tekkimise asjaoludest, kui need on teada ja kahju ulatuse. Juhul kui sõitja ei ole kaotsiläinud kõrge väärtusega pagasi loovutamisel vastavalt punktile 5.6 teavitanud bussijuhti ega nõudnud pagasi loovutamist tõendavat kviitungit, siis ei ole vedajal sellise pagasi kaotsimineku puhul kohustust hüvitada pagasit kõrgemas määras kui punktis 5.6 sätestatud. Ühissõidukijuhi poolt ühissõiduki pagasiruumi vedamiseks vastu võetud pagasi või eripagasi kahjustumisest või pagasiruumist kaotsiminekust tekkinud kahju korral hüvitatakse kahju sõitjate poolt esitatud ostutšekkide või muude, vedamiseks vastu võetud esemete väärtust piisaval määral tõendavate dokumentide alusel. Juhul kui vedaja ja sõitja ei saa kokkuleppele hüvitatava kahju suuruses lahendatakse asi tsiviilseadustikus ettenähtud alustel ja korras arvestades võlaõigusseaduses sätestatud vedaja vastutuse piirmäärasid.

Reisimine koduloomaga

Väikeloomade vedu ühissõiduki salongis Sõitjal on õigus tasuta vedada ühissõiduki salongis väikeloomi. Väikeloomadeks loetakse eelkõige koeri, kasse, jäneseid, muid närilisi, kalu ja väikelinde. Väikelooma tuleb hoida kogu reisi vältel selleks kohaldatud puuris (samuti kastis, kotis või akvaariumis). Koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja kandma suukorvi. Sõitja tohib kaasa võtta ühe väikelooma tingimusel, et loom ja tema puur on puhtad. Lubatud ei ole vedada haigeid, kaasreisijate elu või tervist ohustavaid väikeloomi. Väikeloom ei tohi ühissõiduki salongis takistada ega häirida sõitjate liikumist või istumist ega tekitada muul moel kahju. Väikeloomaga sõitja on bussijuhi põhjendatud nõudel kohustatud istekohta vahetama. Ühissõiduki salongis veetava väikelooma ja tema poolt tehtava kahju eest vastutab tsiviilseadustikus ettenähtud alustel ja korras väikelooma vedav sõitja. Väikelooma viibimine sõitjate vedamiseks mõeldud bussiistmel on rangelt keelatud. Välja arvatud erandjuhtudel ja bussijuhi nõusolekul viisil, mis tagab täielikult istme puhtuse ja säilimise. Sellisel juhul tuleb sõitjal osta väikeloomale täispilet. Nägemispuudega reisija juhtkoer sõidab tasuta.